Algemene voorwaarden

TechPitch Solutions B.V. , gevestigd te Vlijmen
Algemene voorwaarden TechPitch Solutions B.V. gevestigd te Vlijmen.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHPITCH SOLUTIONS B.V., gevestigd te Vlijmen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 80189881.

www.techpitch.nl / TechPitch mede mogelijk gemaakt door
TECHPITCH & SOLUTIONS B.V.
Vliedbergweg 26
5251 RP, Vlijmen
info@techpitch.nl
KvK: 80189881

Nieuw adres
TechPitch Solutions B.V.
Vliedbergweg 26, 5251 RP, Vlijmen oplevering  juli 2020

Artikel 1 Algemeen

 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten van TechPitch Solutions B.V. alsmede de uitvoering daarvan worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen TechPitch Solutions B.V. en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 2. TechPitch Solutions B.V. is gerechtigd om -indien dit noodzakelijk of wenselijk wordt geacht- bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TechPitch Solutions B.V., voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. TechPitch Solutions B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van TechPitch Solutions B.V. zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding door Opdrachtgever TechPitch Solutions B.V. heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien TechPitch Solutions B.V. aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen in de aanbieding in te stemmen.
 3. Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door TechPitch Solutions B.V. wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan TechPitch Solutions B.V., aanvaardt Opdrachtgever door betaling van het honorarium aan TechPitch Solutions B.V. de inhoud van dit document en deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1.  TechPitch Solutions B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De door TechPitch Solutions B.V. te verrichten werkzaamheden vinden plaats op basis van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van een beoogd resultaat niet kan worden gegarandeerd.
  2.  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TechPitch Solutions B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TechPitch Solutions B.V. worden verstrekt. TechPitch Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat TechPitch Solutions B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TechPitch Solutions B.V. kenbaar behoorde te zijn.
  3.  Indien door TechPitch Solutions B.V. of door TechPitch Solutions B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 4 Honorarium en vergoedingen

 1.  Partijen komen bij de totstandkoming van de overeenkomst een honorarium overeen. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij anders vermeld. Het honorarium zal worden vermeerderd met gemaakte kosten en BTW. Het honorarium en verdere kosten worden in beginsel maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan een andere declaratieperiode worden gehanteerd.
  2.  Voor werkzaamheden buiten het bedrijfspand van TechPitch Solutions B.V. worden kilometervergoedingen in rekening gebracht. Wanneer de reis- en wachttijd een half uur te boven gaat, geldt tevens een reis- en wachttijd vergoeding. Deze reis- en wachttijd vergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurtarief.
  3.  Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke uurtarieven van TechPitch Solutions B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 5 Betaling, Rente en Incassokosten

 1.  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en tenminste voorafgaand aan de dienst, op een door TechPitch Solutions B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
  2.  Indien Opdrachtgever in gebreke is bij de betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen en tenminste voorafgaand aan de dienst dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval aan TechPitch Solutions B.V. verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan TechPitch Solutions B.V. verschuldigd is. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente van 1% in rekening worden gebracht.
  3.  Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door TechPitch Solutions B.V. gemaakte invorderingskosten, vervolgens ter voldoening van de verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen. TechPitch Solutions B.V. heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaats gevonden.
  4.  TechPitch Solutions B.V. is gerechtigd tevoren of tussentijds gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of een andere passende vorm van zekerheid te verlangen.
  5.  Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien van toepassing zal het bedrag vermeerderd worden met BTW.

De tarieven zijn als volgt:
Minimumtarief € 40,00
15% over eerste € 2.500,00
10% over volgende € 2.500,00
5% over volgende € 5.000,00
1% over de volgende € 190.000,00
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

 1.  Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00

Artikel 6 Aansprakelijkheid


 1.  Iedere aansprakelijkheid van TechPitch Solutions B.V. en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door TechPitch Solutions B.V. afgesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en).
  2.  TechPitch Solutions B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  3.  De aansprakelijkheid van TechPitch Solutions B.V. gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, zoals onrechtmatige daad. Anderen dan Opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart TechPitch Solutions B.V. voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan TechPitch Solutions B.V. toerekenbaar is. Indien TechPitch Solutions B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden TechPitch Solutions B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TechPitch Solutions B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TechPitch Solutions B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

 1.  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan TechPitch Solutions B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TechPitch Solutions B.V. in staat is adequaat te reageren.
  2.  Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de verzenddatum van de factuur. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt de Opdrachtgever geacht de geleverde diensten respectievelijk de verzonden facturen te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door TechPitch Solutions B.V. in behandeling genomen.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

 1.   TechPitch Solutions B.V. en Opdrachtgever zijn bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  2.   TechPitch Solutions B.V. heeft het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst en/of aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren indien Opdrachtgever komt te overlijden, faillissement wordt aangevraagd dan wel verleend of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel verleend. In deze gevallen is elke vordering van TechPitch Solutions B.V. op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van TechPitch Solutions B.V. onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: natuurgeweld, oorlog(gevaar), oproer, werkstaking, overheidsmaatregelen, transportproblemen, brand en ernstige storingen in het bedrijf van TechPitch Solutions B.V.. Indien nakoming door TechPitch Solutions B.V. door overmacht tijdelijk onmogelijk is, is TechPitch Solutions B.V. niet in verzuim en gerechtigd de nakoming voor de duur van de overmacht situatie op te schorten. Indien deze onmogelijkheid langer dan 1 maand voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 10 Annulering door Opdrachtgever

Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 1. van dit artikel.
1.  Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
tot 8 weken voor aanvang 15% van de gehele deelnamesom;
– vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor aanvang van de opdracht 35% van de gehele deelnamesom;
– vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 5de dag voor aanvang van de opdracht 50% van de gehele deelnamesom;
– vanaf de 5de dag (inclusief) tot de dag van aanvang van de opdracht 75% van de gehele deelnamesom;
– op de dag van aanvang van de opdracht of later wordt de totale deelnamesom in rekening gebracht.
2.  Ingeval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan euro; 25,– administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13 Toepasselijk recht

 1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2.  Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

PRIVACYVERKLARING

TechPitch Solutions B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.techpitch.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): TechPitch Solutions B.V., gevestigd te Vliedbergweg 28, 5251 RP Vlijmen, kvk-nummer:

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door TechPitch Solutions B.V. en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@techpitch.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@techpitch.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Geen overige cookies

 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Dhr. F.C.A. Monpellier, info@techpitch.nl, +31612704648.