Juridische kennisgevingen, informatie en disclaimer

Alle informatie, teksten en afbeeldingen, op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TechPitch Solutions B.V. worden verspreid, veranderd of geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.

U bent vrij om informatie van de site te kopiëren voor persoonlijk gebruik.
TechPitch Solutions B.V. verleent geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, juistheid of volledigheid van de pagina’s op deze site.

TechPitch Solutions B.V. behoudt het recht om de toegang tot de site te blokkeren of de inhoud ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. TechPitch Solutions B.V. sluit hierbij uitdrukkelijk alle garanties uit, expliciet of impliciet, met betrekking tot informatie die verband houdt met of wordt geraadpleegd via de website van TechPitch Solutions B.V. Hierbij zijn inbegrepen, en niet uitsluitend van toepassing op alle denkbare garanties van verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en navolging van auteursrechten van derden.
In geen geval kunnen TechPitch Solutions B.V., haar medewerkers of haar boodschappers aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolg schade, winst of verlies of welke andere mogelijke schade, die voortkomt uit of een gevolg is van het gebruik van enige informatie op deze website.

TechPitch Solutions B.V. verleent geen garanties met betrekking tot de inhoud van andere websites die u via de TechPitch Solutions B.V. website opent.

TechPitch Solutions B.V. vermeldt de links uitsluitend als informatie voor haar klanten. Wanneer u een dergelijke website bezoekt, dient u er rekening mee te houden dat deze website onafhankelijk is van TechPitch Solutions B.V. en dat TechPitch Solutions B.V. geen invloed heeft op de inhoud van deze website. Het opnemen van een koppeling naar een dergelijke website betekent niet dat TechPitch Solutions B.V. de inhoud van de website aanbeveelt of aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de inhoud en het gebruik van deze website.
Als u informatie doorstuurt via e-mail of via de TechPitch Solutions B.V. – website, gaat u ermee akkoord dat:

  1. U alles in het werk stelt om de informatie te vrijwaren van mogelijke schadelijke virussen en ‘wormen’, alvorens de informatie te versturen;
    2. niets van deze informatie in strijd is met de wet of niet geschikt is voor publicatie in welke vorm ook;
    3. TechPitch Solutions B.V. de informatie vrij kan en mag gebruiken om toekomstige producten of diensten te verbeteren.
    4. U gaat er mee akkoord dat TechPitch Solutions B.V. de toegestuurde informatie kosteloos mag publiceren en dat u ons schadeloos zult stellen als een derde betrokkene, actie (juridisch dan wel anderzijds) tegen ons onderneemt, in verband met het materiaal c.q. informatie die u ons zendt.

TechPitch Solutions B.V. – logo zijn geregistreerde handelsmerken van TechPitch Solutions B.V. Andere producten, bedrijfsnamen of logo’s zijn handelsmerken van hun respectievelijke fabrikanten en over houders. Toegang tot de site mag niet beschouwd worden als een recht om informatie van de site te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van TechPitch Solutions B.V. of de respectievelijke rechthebbenden.

Mochten anderen rechten menen te hebben over afbeeldingen of teksten die getoond dan wel vermeld zijn op de website van TechPitch Solutions B.V., gelieve dit te melden via e-mail en uitleg toe te voegen, om welke reden die rechten verworven zijn, opdat wij dit betreffende materiaal na toetsing van juistheid kunnen verwijderen van de website van TechPitch Solutions B.V.

E-mailadressen die door gebruiker van de website van TechPitch Solutions B.V. toegezonden zijn t.b.v. de TechPitch Solutions B.V. Nieuwsbrief of voor andere specifieke diensten, zullen nimmer doorverkocht dan wel door gedistribueerd worden anders dan voor verdeling van informatie van TechPitch Solutions B.V. Uiteraard kan te allen tijde via e-mailmelding een e-mailadres verwijderd worden uit onze database. Dit verzoek zal dan ook z.s.m. ingewilligd worden, in acht genomen dat wij daar ook onze tijd voor nodig hebben.

TechPitch Solutions B.V. heeft geen inzicht in de juistheid van het gestuurde mailadres, dan wel dat de feitelijke houder van het mailadres ook de verzender is van dit mailadres. Om die reden zijn wij slechts verplicht tot verwijdering uit onze database van dit mailadres, nadat de werkelijke houder dit via mail heeft verzocht.

TechPitch Solutions B.V. kan te allen tijde wijzigingen doorvoeren in dit beleid en zonder opgaaf van redenen een mailadres verwijderen, zonder dat daar door de mailhouder om gevraagd is.

Copyright © TechPitch Solutions B.V. Alle rechten zijn voorbehouden